live casino

Chốt hạn hoàn thành nhiều việc hệ trọng để sẵn sàng cải cách tiền lương

Hoài Thu

(Dân trí) - Tại Nghị quyết số 01, Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5 và hoàn thành sáp nhập huyện, xã vào Quý III.

Những mốc thời gian quan trọng này được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. 

Nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết 01 đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện.

Chốt hạn hoàn thành nhiều việc hệ trọng để sẵn sàng cải cách tiền lương - 1

Toàn cảnh một phiên họp Chính phủ thường kỳ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm vụ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III năm 2024 cũng được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết ngày đầu năm, để đến năm 2025 tập trung cho đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp xã.

Chính phủ ngay từ đầu năm cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chốt hạn hoàn thành nhiều việc hệ trọng để sẵn sàng cải cách tiền lương - 2

Theo tinh thần cải cách tiền lương, mức lương thấp nhất của Nhà nước sẽ được tăng tiệm cận với lương doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo yêu cầu của Chính phủ, các cơ quan cần hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7.

Song song với đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. 

Giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2024 trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

live casino Sơ đồ trang web