bdkq trực tuyến

“Cách mạng Tháng Tám” của thời kỳ đổi mới đất nước

Một dân tộc đã tự giải phóng mình, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất” không có lẽ gì không làm nên “Cách mạng Tháng Tám của thời kỳ đổi mới”.

Đã 69 năm trôi qua nhưng hào khí của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn luôn vang vọng trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè Quốc tế. Bởi lẽ, Cách mạng Tháng Tám không chỉ làm nên một lịch sử chói lọi mà còn là cuộc cách mạng “long trời, lở đất” lật đổ chế độ thực dân, đế quốc gần trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
“Cách mạng Tháng Tám” của thời kỳ đổi mới đất nước

 

Những ai đã từng là thân phận nô lệ rên xiết dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân và chế độ phong kiến, đã từng chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, lầm than, đói khổ, của nỗi nhục mất nước thì mới thấm hết những giá trị cao quý của độc lập và tự do; cũng như mới đánh giá được thành quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Cách mạng Tháng Tám là sự kết tinh, thừa hưởng những giá trị về tư tưởng và thực tiễn của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới được vận dụng và thể hiện một cách sinh động, linh hoạt vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Tinh thần, hào khí và những thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám luôn là sức mạnh, là động lực to lớn cổ vũ toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước.

 

Đất nước ta đã trải qua 39 năm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và gần 30 năm của sự nghiệp đổi mới. Tự hào với lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta càng phải quyết tâm xây dựng ý chí, sức mạnh, trí tuệ cũng như nội lực để làm nên cuộc “Cách mạng Tháng Tám của thời kỳ đổi mới” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.

 

Câu hỏi đặt ra là: Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, những giá trị truyền thống đã và đang được phát huy, các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhưng nước ta vẫn còn nghèo, vẫn thua kém nhiều mặt so với những nước có hoàn cảnh lịch sử gần giống chúng ta?

 

Ở một góc độ nào đó, nước ta có những lợi thế vượt trội so với một số nước. Ví như ưu thế về địa chính trị, địa kinh tế; rồi thế mạnh của rừng, biển và khoáng sản; đặc biệt chúng ta có nguồn nhân lực dồi dào, lao động cần cù, sáng tạo và đang ở thời điểm “dân số vàng”… Những tiềm lực đó chính là sức mạnh vô cùng quan trọng để có thể làm nên “cuộc cách mạng” cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội Đảng hay mỗi một kỳ họp Trung ương, họp Quốc hội, nhân dân cả nước đều dõi theo, mong mỏi và kỳ vọng. Nghị quyết ra đúng rồi nhưng chuyển biến thì chậm, có chỗ, có nơi còn ì ạch, thậm chí nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng… Vậy thì cần phải “cách mạng” ở khâu nào, phải chăng mũi nhọn “đột phá” hiện nay là ở khâu tổ chức thực hiện?, đặc biệt là ở cấp vĩ mô khi đưa ra các chính sách và giải pháp sao cho sát với thực tiễn cuộc sống và ở cấp vi mô, tức là ở các đơn vị cơ sở và ở xã, phường cần có đội ngũ cán bộ và điều kiện làm việc đủ mạnh để hàng ngày có thể trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của xã hội và của người dân ở đó.

 

Nhìn lại những mốc lịch sử trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chúng ta có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo để tổ chức thực hiện thành công những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, vì vậy đã làm nên những dấu son của lịch sử đất nước mà điển hình là “cách mạng Tháng Tám”. Thực tiễn cho thấy, khi đã có đường lối đúng thì phương châm hành động là: nghị quyết 1, quyết tâm phải 10 và tổ chức thực hiện phải 20 thì mới đem lại kết quả thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước phương châm hành động đó vẫn hoàn toàn không cũ; một số bộ, ngành, địa phương đang tích cực, quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện đã đem lại những kết quả rõ rệt.

 

Vâng, một dân tộc đã tự giải phóng mình khỏi ách thống trị đế quốc, thực dân đưa đất nước từ thuộc địa – phong kiến trở thành nước độc lập, tự do, dân chủ; một dân tộc đã làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất” không có lẽ gì không làm nên “Cách mạng Tháng Tám của thời kỳ đổi mới”. Đó chính là tâm nguyện của nhân dân, của dân tộc Việt Nam mong muốn xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng chính là hào khí của cách mạng Tháng Tám-1945 vang mãi âm hưởng đến bây giờ.

 

TheoNhà báo Nguyễn Đăng Tiến
VOV

bdkq trực tuyến Sơ đồ trang web

1234