đánh xổ số online

Kinh Đô bán cổ phần ra công chúng

Công ty cổ phần Kinh Đô sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ra công chúng để huy động 42 tỉ đồng bổ sung vốn lưu động.

Cổ phiếu sẽ được bán thông qua đấu giá công khai tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm 34.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Theo dự kiến, phiên đấu giá cổ phiếu Kinh Đô được tổ chức vào ngày 12/8.

TheoTuổi trẻ

đánh xổ số online Sơ đồ trang web

1234