thể thao quốc tế

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hơn nửa chặng đường thực hiện các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chưa đạt chỉ tiêu đề ra

Nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được nâng cao, chuyển biến tích cực.

Có 20/24 chỉ tiêu về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên còn 4/24 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có 2 chỉ tiêu liên quan đến công tác cán bộ nữ.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp - 1

Một buổi đối thoại về bình đẳng giới của Hội liên hiệp phụ nữ Quỳ Châu (Ảnh: Kiên Kế).

Tỷ lệ chính quyền địa phương (UBND hoặc HĐND) cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 46,3%, đạt 154% kế hoạch giai đoạn đề ra. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 2 chỉ tiêu về cán bộ nữ chưa đạt. Trước hết, phải nói đến tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong một bộ phận nhân dân.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch các cấp còn thấp; nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách chưa có cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Đa số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó. So với những nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng, tuy nhiên còn khiêm tốn so với tiềm năng và còn chưa đại diện được cho lực lượng phụ nữ đông đảo trong xã hội.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp - 2

Hội phụ nữ huyện Tương Dương tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới cho bà con dân tộc trên địa bàn (Ảnh: Thủy Vy).

Trong khi đó, việc thực hiện chủ trương sáp nhập cấp xã, trong thực tế nhiều địa phương có cán bộ phụ nữ; nhất là Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã; Phó bí thư Chi đoàn xã dôi dư, chưa hoặc không bố trí được công tác khác phù hợp nên rất khó khăn cho địa phương trong công tác cán bộ.  

Công tác thu thập thông tin, xử lý số liệu, báo cáo về công tác cán bộ nữ của một số ngành, đơn vị, địa phương thiếu kịp thời. Trình độ, năng lực và nhận thức một bộ phận cán bộ nữ, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng

Ông Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, chia sẻ, qua kết quả thực hiện của các giai đoạn cho thấy, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đã được tỉnh chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp - 3

Phụ nữ Nghệ An tham gia ngày càng có chất lượng vào mọi mặt đời sống xã hội (Ảnh: Minh Sinh).

Cán bộ nữ ngày càng được tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng. Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Tỉnh Nghệ An đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ.

Quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ doanh nhân...

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp - 4

Cán bộ nữ tỉnh Nghệ An ngày càng được tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng (Ảnh: Vương Giang).

Đảm bảo sự cân đối giữa các vùng, miền, lĩnh vực, nhất là vùng ven biển, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ.

Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ, năng lực và tham gia tốt công tác quản lý nhà nước. Gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tăng tỷ lệ nữ trong các khóa đào tạo, ưu tiên bố trí cho chị em được tham gia các loại hình đào tạo phù hợp...

Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đã được tỉnh Nghệ An chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Tỷ lệ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo đã tăng vẫn còn thấp - 5

Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý tại Nghệ An nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước (Ảnh: Minh Sinh).

Với tỷ lệ chiếm hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động của tỉnh, phụ nữ Nghệ An tham gia ngày càng có chất lượng vào mọi mặt đời sống xã hội. Cán bộ nữ tỉnh Nghệ An ngày được tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phù hợp với xu thế hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

thể thao quốc tế Sơ đồ trang web

1234